7 min read

Kunstmatige Intelligentie in Anti-witwaspraktijken (AML)

De financiële sector ondervindt aanzienlijke uitdagingen bij het naleven van strikte Know Your Customer (KYC)en AML regelgeving en het beheersen van fraude risico's. AI Personeelstraining kan helpen bij de AI transitie
Kunstmatige Intelligentie in Anti-witwaspraktijken (AML)

AI & AML: Een Revolutionaire Combinatie

De financiële sector ondervindt aanzienlijke uitdagingen bij het naleven van strikte Know Your Customer (KYC)en AML regelgeving en het beheersen van fraude risico's. Tussen 2008 en 2018 hebben banken en financiële instellingen wereldwijd ongeveer 26 miljard dollar (!) aan boetes opgelopen wegens niet-naleving van Anti-Money Laundering (AML), KYC, en sanctieregelingen. Dit indrukwekkende cijfer benadrukt het kritieke belang van het implementeren van robuuste KYC-praktijken.

Maar de wereld van financiële naleving kan transformeren door antiwitwaspraktijken (AML) te voorzien van slimme AI tools en AI training van medewerkers. We laten zien op welke manieren AI Personeelstraining door middel van training en tools uw fraudedetectie, risicobeoordeling en nalevingsmaatregelen kan verbeteren.

Training de kracht van AI in AML bestrijding van witwassen
De training “De kracht van AI bij het bestrijden van witwassen (AML)” van AI Personeelstraining is ontworpen om medewerkers van financiële instellingen inzicht te geven in de toepassing van AI en GPT-technologieën bij het bestrijden van witwassen.

Connectie tussen AI en AML

AI en AML hebben significante raakvlakken. Beide systemen vertrouwen op patroonherkenning binnen complexe datasets. Machine learning kan essentiële patronen identificeren zoals transactiefrequenties, -groottes, locaties, en politieke blootstelling van individuen, cruciaal voor effectieve witwaspreventie.

Voordelen van AI in AML

De implementatie van AI binnen AML-processen brengt diverse voordelen met zich mee:

 • Kostenefficiëntie: AI vermindert de noodzaak voor uitgebreide mankracht door automatisering van routinematige taken.
 • Verbeterde nauwkeurigheid: AI identificeert sneller patronen en afwijkingen, wat leidt tot een vermindering van valse positieven.

Belangrijkste AI-technieken voor AML

Drie technieken staan centraal in de toepassing van AI binnen AML:

 • Natuurlijke taalverwerking (NLP): Verbeterde screening van klantengegevens en vermindering van fout-positieven.
 • Netwerkanalyse: Analyse van complexe dataverbanden binnen financiële netwerken.
 • Voorspellende analyse: Gebruik van historische data om toekomstige risico's en frauduleuze activiteiten te voorspellen.

Uitdagingen en Beperkingen

Ondanks de voordelen, kent het gebruik van AI in AML ook uitdagingen:

 • Integratie en operationele complexiteit: Implementatie van AI vereist significante technologische aanpassingen en investeringen. Het is belangrijk dat de implementatie van AI op een gestructureerde wijze plaatsvindt. AI Personeelstraining helpt daarbij. Door het opstellen van een AI Roadmap, AI Beleid en het trainen van medewerkers, zorgen we dat AI stap voor stap wordt geimplementeerd. Dit voorkomt hoge kosten en zorgt voor direct resultaat.
 • Dataprivacy: Strikte regulering rondom datagebruik vormen een uitdaging voor de inzet van AI. Veel kan, maar niet alles mag.
Dilemma's in Anti Money Laundering
bron: van der Laan, 2024

Uitdagingen voor AML en KYC

Financiële instellingen voeren een voortdurende strijd om een balans te vinden tussen effectieve AML-maatregelen, naleving van complexe regelgeving, beheersing van operationele kosten, en het behoud van een goede reputatie. Deze dilemma's worden verergerd door de voortdurende evolutie van witwasmethoden maar ook de noodzaak om privacyregels strikt na te leven.

Door strategische investeringen in technologie, voortdurende aanpassing en een holistische benadering van naleving en reputatiemanagement, kunnen financiële instellingen deze uitdagingen aanpakken en bijdragen aan de integriteit van het financiële systeem.

Veel AML- en KYC-processen maken gebruik van AI voor taken zoals:

 • Biometrische identiteitsverificatie van klanten
 • Risicoclassificatie van klanten op basis van gedrag en transactiepatronen
 • Monitoren van transacties voor verdachte activiteiten

Dergelijke AI-systemen vallen onder de categorie "hoog risico" in de AI Act en moeten voldoen aan strenge vereisten, zoals:

Menselijk toezicht en mogelijkheid voor menselijke interventie

 • Uitgebreide documentatie en logging van het AI-systeem
 • Risicobeheersystemen om discriminatie en andere schendingen te voorkomen
 • Robuuste gegevenskwaliteit en cyberbeveiligingsmaatregelen

Deze verplichtingen kunnen de implementatie en het gebruik van AI voor AML en KYC complexer en duurder maken voor financiële instellingen, indien er geen weloverwogen AI Roadmap is die AI stap voor stap en met direct resultaat integreert.

Privacyoverwegingen in AI

Daarnaast stelt de EU AI Act hele specifieke eisen om de privacy en gegevensbescherming te waarborgen bij het gebruik van AI-systemen die persoonsgegevens verwerken. Dit levert extra uitdagingen op voor AML-processen die gevoelige klantgegevens verwerken, zoals:

 • Beperking van gegevensverwerking tot wat strikt noodzakelijk is
 • Anonimisering of pseudonimisering van persoonsgegevens waar mogelijk
 • Uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA's)
 • Naleving van de AVG en andere privacywetgeving

Financiële instellingen zullen dus zorgvuldig moeten afwegen en secuur plannen hoe ze AI gaan implementeren en inzetten voor AML en KYC, rekening houdend met de nieuwe vereisten van de AI Act en de bestaande privacyregels.

Ethiek in AI is cruciaal

Ethiek in AI is cruciaal voor anti-witwaspraktijken (AML) om verschillende redenen:

Bescherming van privacy en mensenrechten

AML-processen vereisen de verwerking van gevoelige persoonsgegevens en financiële transactiegegevens van klanten. Het gebruik van AI voor taken zoals klantrisicobeoordeling, transactiemonitoring en identiteitsverificatie brengt risico's met zich mee op het gebied van privacy, discriminatie en mensenrechten.4 AI-systemen moeten ethisch ontworpen worden om deze risico's te mitigeren en de fundamentele rechten van individuen te beschermen.

Voorkomen van oneerlijke behandeling en discriminatie

AI-modellen kunnen onbedoelde vooroordelen en discriminatie vertonen als gevolg van vertekende trainingsgegevens of algoritmen.1 In AML is het van cruciaal belang dat klanten eerlijk en zonder discriminatie worden behandeld, ongeacht ras, geslacht, leeftijd of andere kenmerken. Ethische AI-praktijken, zoals het testen op vooroordelen en het waarborgen van transparantie, zijn essentieel.

Vertrouwen en verantwoordingsplicht

De financiële sector is sterk gereguleerd en er gelden strikte nalevingsvereisten. Het gebruik van AI voor AML moet voldoen aan deze regels en aan hoge ethische normen om het vertrouwen van klanten, toezichthouders en de samenleving te behouden.2 Verantwoording, uitlegbaarheid en menselijk toezicht op AI-systemen zijn cruciaal voor verantwoorde besluitvorming.

Bestrijding van financiële criminaliteit

Uiteindelijk is het doel van AML het voorkomen van witwassen, terrorismefinanciering en andere financiële criminaliteit. AI kan een krachtig hulpmiddel zijn, maar moet ethisch worden ingezet om deze doelen te bereiken zonder onbedoelde negatieve gevolgen.3 Ethische AI zorgt ervoor dat criminelen niet worden bevoordeeld of dat legitieme activiteiten onterecht worden geblokkeerd.Door ethiek centraal te stellen bij de ontwikkeling en inzet van AI voor AML, kunnen financiële instellingen de integriteit van het financiële stelsel beschermen, consumentenrechten waarborgen en bijdragen aan de bestrijding van financiële criminaliteit op een verantwoorde en ethische manier

De consultants van AI Personeelstraining zijn gespecialiseerd in het begeleiden van financiele instellingen bij dit proces.
Ai training banner

Toekomstvisie op AML en AI

De integratie van AI binnen AML staat nog redelijk in de kinderschoenen, maar zal naar verwachting een steeds grotere rol gaan spelen. Regelgeving zal dynamisch blijven en best practices zullen continue verbeterd moeten worden om de potentie van AI in AML en Compliance volledig te benutten en tegelijkertijd (privacy) risico's te beheersen.

💡
Over de auteur
B.N. Van der Laan MBA is een gedreven AI-specialist met een master's degree in Financial Services. Hij combineert zijn diepgaande kennis met een passie voor innovatie om bedrijven te helpen de kracht van AI te benutten.
Van der Laan volgt de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van AI op de voet en deelt zijn inzichten en expertise in pakkende artikelen en presentaties, waardoor hij een graag geziene spreker is op workshops en conferenties over AI. Maar zijn expertise reikt verder dan AI in de financiële sector. Hij is ervan overtuigd dat AI een transformatieve kracht kan zijn voor bedrijven in alle sectoren, en helpt organisaties om hun efficiëntie, productiviteit en innovatiekracht te verhogen.

WhatsApp